ยกเว้นเงินได้สำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ยังคงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

(1/1)

morgan manager:
เลขที่ : 405356
เรื่อง : ยกเว้นเงินได้สำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ยังคงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
คำถาม :  ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ได้รับเงินบำนาญยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
คำตอบ :  ยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นเงินได้ดังกล่าวใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ