12 กุมภาพันธ์ 2016,- 01:53 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้ารวม   วิธีใช้เวปบอร์ด ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

หน้า: [1]
   
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผู้สอบบัญชี ฉบับ 6 วรรค รูปแบบที่ 3  (อ่าน 5233 ครั้ง)
morgan manager
Morgan Manage
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2973


« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2013,- 06:32 PM »

ตัวอย่างที่ 3
 รายงานการสอบทานงบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบที่ไม่เป็นการแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข มีการเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เพื่อ (1) กล่าวถึงการ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีในงวดปัจจุบันและการปรับย้อนหลังผลกระทบที่เกี่ยวข้อง(2) กล่าวถึงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี ก่อน ที่ตรวจสอบแล้วที่นำมาเปรียบเทียบและ (3) กล่าวถึงการจัดทำและการนำเสนองบการเงินงวดก่อนและงบแสดงฐานะการเงินณ วันสิ้นปี ก่อน ตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินงวดปัจจุบัน                                   

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ..............................

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 (ปรับปรุงใหม่) งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
และ 2553 (ปรับปรุงใหม่) ของ .........(ชื่อกิจการ)......... ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบ
การเงินที่สอบทานได้

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ Y ในระหว่างงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเรื่อง ......... ดังนั้นงบ
การเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบ ได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นำไปปรับปรุงโดย
ถูกต้องตามควรแล้ว

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของ .....(ชื่อกิจการ)......
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของ
งบการเงินที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น ยกเว้นการตรวจสอบรายการปรับปรุงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในวรรคที่สี่

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ X ในระหว่างงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินระหว่างกาลนี้ งบการเงิน
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ลายมือชื่อ ..................................................

(...................................................)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ................
ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน
วันที่ .......................
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
   
 
กระโดดไป:  

SMF 1.1.20 | SMF @ 2013, Simple Machines
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines