11 กุมภาพันธ์ 2016,- 09:47 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้ารวม   วิธีใช้เวปบอร์ด ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

หน้า: [1]
   
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผู้สอบบัญชี แบบ 6 วรรค ฉบับภาษาไทย  (อ่าน 5192 ครั้ง)
morgan manager
Morgan Manage
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2973


« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2013,- 06:29 PM »

ตัวอย่างที่ 1
รายงานการสอบทานงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบที่ไม่เป็นการ แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมีการเพิ่มข้อมูลของการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และกล่าวถึงการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในงวดปัจจุบันและการปรับย้อนหลังผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมอยู่ในย่อหน้าที่ 4
ตัวอย่างรายงานการสอบทานงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ................................
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25X4 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X4 และ 25X3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25x4 และ 25x3 ของ.........
(ชื่อกิจการ)................ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ
การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ……….…...... จำกัด
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่ง
ของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชี
ของข้าพเจ้า และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ X ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่
…………………………………... 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับ
ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินระหว่างกาลนี้ (หากการบังคับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการใหม่ทำให้บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบใหม่ให้เพิ่มเติม
ว่า …….. “และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ Y งบการเงินของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รับการปรับปรุงใหม่อันเป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้กับการปรับปรุงงบการเงินปี 2553 ใหม่
และ ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว
นอกเหนือจากการตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าว งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบ
เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงาน
การสอบบัญชีของข้าพเจ้า” )

ลายมือชื่อ...................................................

(.................................................)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน..................

ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน
วันที่.......................
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
   
 
กระโดดไป:  

SMF 1.1.20 | SMF @ 2013, Simple Machines
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines