รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(1/1)

morgan manager:
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท สอบบัญชี จำกัด
     ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ ของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

     ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึง ความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อ
สรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และผลการดำเนินงาน สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

2. รายงานต่องบการเงินเปรียบเทียบ – กรณีผู้สอบบัญชีคนเดียวกันตรวจทั้งสองปี - ไม่มีเงื่อนไขทั้งสองปี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท สอบบัญชี จำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว
ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 และผลการ
ดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. รายงานต่องบการเงินเปรียบเทียบ – กรณีงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น - ไม่มีเงื่อนไขทั้งสองปี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท สอบบัญชี จำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ที่นำมาแสดง
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2549

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง
การเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึง ความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และผลการดำเนินงาน สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท สอบบัญชี จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ