เตือนนายจ้างอย่าลืมจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม

(1/1)

morgan manager:
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตือนนายจ้างอย่าลืมจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนมกราคม และรายงานค่าจ้างประจำปีให้ถูกต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง
                 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดส่งใบประเมินเงินสมทบประจำปี 2553 พร้อมแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี 2552 ให้นายจ้างทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2552 และนายจ้างมีหน้าที่ชำระเงินสมทบดังกล่าว ภายในเดือนมกราคม 2553 และรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงของปี ที่ผ่านมา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และหากจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงของปี ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าจ้างที่ประเมินไว้ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้น ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2553 แต่หากแจ้งจำนวนเงินค่าจ้างจริงรวมกันทั้งปีต่ำกว่าที่ประเมินไว้ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จะคืนเงินสมทบส่วนที่เกินให้นายจ้างหลังจากที่ได้มีการตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องแล้ว
                 ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบรายงานค่าจ้าง (กท.20 ก) คือ จำนวนลูกจ้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ) เงินค่าจ้างรวมทั้งปี 2552 และควรตรวจสอบข้อมูล ในแบบรายงานค่าจ้างให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์กับสถานประกอบการของท่านเอง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่ควรลืมการรายงานค่าจ้างที่ถูกต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพราะหากไม่รายงานค่าจ้าง ท่านอาจมีเงินสมทบเพิ่มขึ้น โดยจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายถึง ร้อยละ 3 ต่อเดือน ซึ่งกรณีที่นายจ้างขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแล้ว เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ก็จะได้รับสิทธิเงินทดแทนตามกฎหมาย คือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการหยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญเสีย ค่าทำศพ และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการทำงาน
                 หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 07.00 น. -19.00 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ