“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ

(1/1)

morgan manager:
   สอบถามสถานะ “คืนเงินภาษี”
      
           ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” ได้ทางเว็บไซท์ www.rd.go.th หน้าหลักกรมสรรพากร
WHAT'S NEW หัวข้อ >> สอบถามการขอคืนภาษี E-FILING SMS ท่านจะทราบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนใด เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้รับเอกสารของท่านแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนเงินภาษี
 
   สอบถาม"ส่งเอกสารให้ตามที่ขอได้รับแล้วหรือยัง"
 
           ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นทางเว็บไซท์ www.rd.go.th หน้าหลักกรมสรรพากร WHAT'S NEW หัวข้อ >> ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หากท่านส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือทางเว็บไซท์ www.Thailandpost.com อีกช่องทางหนึ่ง
          
   สอบถามกรณีไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

 
           กรณีท่านตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" ปรากฎว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับ อันเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่
 
 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
 
  สอบถามกรณีเช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
           หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังกล่าว (ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่
 
 
 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คสูญหาย
3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
 
   สอบถามกรณีได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
          กรณีมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่กองคลัง ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
            กรณีมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนั้นๆ
 
 ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
2. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
 
 
状態は、"税金の還付"。
       
現在のステータスをチェックすることができます。 Webサイトで"税金還付"。 www.rd.go.th. ホーム歳入局。
ボキャブラリー新しいセクション""払い戻し税のメールAskが知ってはSMSのすりのだから。当該役員の収益の手順の下であなたの文書を受け取った。保留中の税還付。
 
"の場合、または受信されているリクエストを送信する"。
 
場合は、基本的なWebサイトをチェックすることができます。 www.rd.go.th. 歳入局ホームWhat 's Newセクション""納税申告書を提出するドキュメントをチェック'のです。場合は、申請書類の電子メールの登録を提出してドキュメントを送信可。とアドレスを正しく動作します。あなたのカードを確認することができますを受け入れた。または、Webサイトで。 www.Thailandpost.com。 もう1つのチャネルの1つ。
           
例については税金の還付をチェックします。

 
場合は、ステータスをチェックします。は、税金の還付をチェック含まれている"税金還付"あなたに送られます。しかし、あなたは表示されません。変化に起因する。またはそれをアドレスを変更しないのチェックを受けていない。お問い合わせの収益のオフィススペースとして、リスト内の指定された。新しいリリースをチェックアウトを要求。
 
ドキュメントには、次の要求が含まれます。
1。身分証明書のコピーを。
2。Proxyです。ケース他の人に代わって行動する。とのコピーと代理人弁護士の身分証明書。
 
求める場合、税金還付を確認するか、破損して、銀行が失われるの支払い拒否されました。
それが破損しているかを失い、または、銀行などのタイトルが正しくないとして支払いを拒否税の還付をチェック。 6ヶ月または名前/最後の名前が誤って、またはチェックを(もしあれば)、連絡先の収益のオフィススペースとして、リスト内の指定されたチェックせる。新しいリリースをチェックアウトを要求。
 
 
ドキュメントには、次の要求が含まれます。
1。身分証明書のコピーを。
2通知。もし人々が紛失小切手をお願いいたします。
3。通知名前の変更/拡張子。場合、名前の変更/拡張子。
4。Proxyです。ケース他の人に代わって行動する。とのコピーと代理人弁護士の身分証明書。
 
例については税金の還付をチェックされます。ない銀行口座に入金します。
もしバンコクでの居住地。歳入局はビルの7階90号ソイパホンヨティン7パホンヨティン路Samsenナイ、パヤタイ、バンコク10400で現金と引き換えに、国庫に税金の還付をチェック。
 
場合は、州内の居住地。税金払い戻し小切手、現金の一般的な管理で交換する。売上高はオフィススペースの省。
 
文書の現金小切手の交換などは以下のとおり。
1。IDです。あなたのパスポートまたは外国人のコピーです。
2。レターの形成者の個々の例。
3。Proxyです。他のケースと身分証明書の代表者に代わって行動する。そして、コピーを備えた弁護士。
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ